Fria Fönster AB:s miljöpåverkan minimeras när rätt förutsättningar skapas i verksamheten

Detta uppnås genom att vi:

Följer gällande miljölagstiftning, lagar, förordningar och andra kund och marknadskrav.

  • Vi söker ständigt att bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.
  • Företaget skall arbeta i förebyggande syfte och verka för en miljövänlig utveckling genom en öppen dialog med anställda, myndigheter, kunder m.fl.
  • Vi optimerar möjliga miljötransporter, försöker minimera antalet resor och liknande.
  • Vi återvinner och sop sorterar där detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
  • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
  • Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.
  • Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!